آئیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ایرج 

 

آئین

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

پهلوی کیش ، روش ، دین ، شیوه‌ی مناسب و مطلوب ؛... 

 

آبتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه،... 

 

آبلاتکا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

از نامهای ایران باستان 

 

آپتین

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

شکل دیگر آبتین پدر فریدون . آبتین و آتبین . 

 

آترابان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی 

 

آتربان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی 

 

آتروپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار... 

 

آتور

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آذر،آتش 

 

آتورپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار... 

 

آتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده 

 

 

آرین مهر

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

آرین = آریائی + مهر = محبت ، دوستی ، خورشید ،... 

آریوداد

نام پسرانه با ریشه اوستایی-پهلوی

ایرانداد،داده ایران 

 

آسنا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی 

 

آسیمن

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سیمین، نقره فام 

 

آمیتریس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی... 

 

ائیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب 

 

اترین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آترینا - آذرین، نام پسر اوپدرم که به نوشته سنگ... 

 

ارجاسب

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه،... 

 

ارجاسپ

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام... 

 

اردشیر

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از... 

 

ارسن

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع 

 

ارناک

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

رزمجو 

 

ارنواز

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مرکب از ارنه  سزاوار + واز  واژه، به معنی... 

 

ارواد

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نیرومند 

 

اروس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سفید ، درخشان، زیبا 

 

اروشا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی... 

 

اریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی,پهلوی

در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... 

 

اسپندیاد

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام... 

 

اسفندیار

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان... 

 

افراسیاب

نام پسرانه با ریشه اوستایی-پهلوی

به هراس افکننده، از شخصیتهای شاهنامه، نام پادشاه... 

 

البرز

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که... 

 

الوند

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان 

 

اوستا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام کتاب مقدس زرتشتیان 

 

ایران

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مکان آریائیانقوم اری- محل مردمان شجاع و... 

ایزد

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت... 

 

بابک

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی,کردی

استوار ، پدر کوچک ، پاپک، از شخصیتهای شاهنامه،... 

 

بامیک

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

بامی،درخشان، لقب شهر بلخ 

 

 

برزآذر

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مرکب از برز شکوه، جلال + آذر آتش، نام برادر... 

 

بستور

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام پسر زریر برادر گشتاسپ 

 

بلاش

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم... 

 

پرداد

نام پسرانه با ریشه اوستایی-پهلوی

نخستین آفریده 

 

پرشان

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دلاور، مبارز، رزمجو. به معنی شان والا هم آمده... 

پرویز

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام خسرو دوم پادشاه ساسانی 

 

پورشسب

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام پدر زردشت 

 

 

 

تور

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام دومین فرزند فریدون... 

 

تورج

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی 

 

جاماسب

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی،... 

 

جاماسپ

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی،... 

 

خرداد

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته... 

 

ساما

نام پسرانه با ریشه اوستایی-پهلوی

سام ، سیاه ، منسوب به سام 

 

سوشیا

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی... 

 

سوشیانت

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سوشیانس،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی... 

 

سوشیانس

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سوشیانت،نجات دهنده ، هر یک از موعدان دین زرتشتی... 

فاتک

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

معرب از پهلوی، نام پدر مانی در زمان شاپور اول... 

 

فرجاد

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

فاضل و دانشمند 

 

فرخ زات

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگری از فرخزاد، نام پدر آذرفرنبغ مؤلف دینکرت 

 

فرشاسب

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دارنده اسب تنومند، نام یکی از سرداران کمبوجیه 

 

فروهر

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در دین زرتشت نام صورت غیرمادی مخلوقاتی که برای... 

 

 

فرهام

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نیک اندیش ، تغییر یافته واژه اوستایی فرایوهومت 

فرهنگ

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی 

 

فریدون

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از... 

 

قارن

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کاوه آهنگر و سپهدار... 

 

کاوه

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام آهنگری ایرانی در زمان... 

ماونداد

نام پسرانه با ریشه اوستایی-پهلوی

نام یکی از مفسران اوستا در زمان ساسانیان 

 

ماهانداد

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

داده ماه، بخشیده ماه، نام یکی از دادوران نامدار... 

 

 

مشی

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام نخستین مرد در فرهنگ ایران باستان برابر با آدم... 

 

میشه

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مشی 

 

نیکاو

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مرکب از نیک به معنای خوب بعلاوه آو که همان تلفظ... 

 

ونداد

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

خواهش، امید، آرزو، نام پسر سوخر از خاندان قارن 

 

ویستور

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

گشوده و منتشر شده 

 

هامرز

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام سردار ساسانی 

 

هامین

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

تابستان 

 

هاوش

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

امت - پیروان یک پیامبر 

 

هاووش

نام پسرانه با ریشه اوستایی-پهلوی,فارسی

امت - پیروان یک پیامبر 

 

هوبر

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دربردارنده نیکی، نام میرآخور داریوش پادشاه... 

 

هورمک

نام پسرانه با ریشه اوستایی,پهلوی

شبان 

 

دخترانه

 

آئیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ایرج 

 3

آبتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روح کامل-انسان نیکو کار - از شخصیتهای شاهنامه،... 

 3

آبلاتکا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

از نامهای ایران باستان 

 

آترابان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی 

 

آتربان

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نگهبان آتش، پیشوای دینی 

 

آتروپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار... 

 2

آتور

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آذر،آتش 

 

آتورپات

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

صورت دیگر آذرباد، آذرپناه یا کسی که آتش نگهدار... 

 

آتین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در زبان زند و پازند جدید ، نو ، بوجود آمده 

 

آذر

نام دخترانه با ریشه اوستایی-پهلوی

نام ماه نهم از سال شمسی، نام فرشته نگهبان آتش،... 

 1

آرمیتا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

الهه نعمت ؛ آرامش یافته، به معنای پاک و فروتن نیز... 

 6

آرمیتی

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آرمیتی = آرمئیتی فروتنی، پاک، محبت و الهه زمین. 

 

آسنا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

روشنایی درونی ، سرشت مادرزادی 

 

آسیمن

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سیمین، نقره فام 

 

آشا

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی

مثل و مانند، راستى، نظم، درست کردارى 

 2

آمیتریس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ستاش کننده ، شکر کننده ، دختر داریوش سوم هخامنشی... 

 

آوینا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

دختر پاک ، بانویی که مثل آب زلال است. مرکب از... 

 4

ائیریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی,فارسی

ایرج ، خوش چهره و زیبا مانند آفتاب 

 

اترین

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آترینا - آذرین، نام پسر اوپدرم که به نوشته سنگ... 

 

ارجاسب

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

ارجاسپ، دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه،... 

 

ارجاسپ

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دارنده اسب با ارزش، از شخصیتهای شاهنامه، نام... 

 

اردشیر

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آن که حکومت مقدس دارد، شهریاری و پادشاهی مقدس، از... 

 

ارسن

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

به فتح الف و سین ، مجلس ، بزم ، انجمن ، مجمع 

 

ارناک

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

رزمجو 

 

ارنواز

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مرکب از ارنه  سزاوار + واز  واژه، به معنی... 

 

ارواد

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نیرومند 

 

اروس

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سفید ، درخشان، زیبا 

 

اروشا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

اروشه ، به فتح الف ، سفید، روشن، دختری با روی... 

 

اریا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی,پهلوی

در زبان کلدانی به معنی برج اسد-درخت آمله که دارای... 

 

اسپندیاد

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

اسفندیار،آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام... 

 

اسفندیار

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

آفریده مقدس، از شخصیتهای شاهنامه، نام پهلوان... 

البرز

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مرکب از کوه +بلند نام رشته کوهای شمالی ایران که... 

 

الوند

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

اروند ، دارای تندی و تیزی، نام کوهی در جنوب همدان 

 

اوستا

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام کتاب مقدس زرتشتیان 

 

اویتا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

بی همتا.تک 

 3

ایران

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مکان آریائیانقوم اری- محل مردمان شجاع ... 

 1

ایزد

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

در فرهنگ ایران باستان، هر یک از فرشتگانی که اهمیت... 

 

بامیک

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

بامی،درخشان، لقب شهر بلخ 

 

 

برزآذر

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مرکب از برز شکوه، جلال + آذر آتش، نام برادر... 

 

بستور

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام پسر زریر برادر گشتاسپ 

 

بلاش

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

از شخصیتهای شاهنامه، نام فرزند کوچک یزگرد دوم... 

 

پائورو

نام دخترانه با ریشه اوستایی

 

 

پارامیدا

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی,پهلوی

پارامیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... 

 

پارمیدا

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی,پهلوی

پارمیس، نام دختر بردیا ونوه کوروش پادشاه هخامنشی... 

 

پروچستا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت 

 

 

پروچیستا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سرشار از علم و دانش ، نام سومین دختر زردشت 

 

پروشات

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

بسیار شاد ، نام همسر داریوش دوم پادشاه هخامنشی 

 

تاپیک

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

درخشان، تابنده، نورانی 

 

توران

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام سرزمینی منسوب به تور پسر فریدون پادشاه... 

 

تیدا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دختر خورشید ، زاییده خورشید ، دهتر زیبارو ، مرکب... 

 

رسپینا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

فصل پاییذ 

 

ستیا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

جهان هستی دنیا روزگار- بانوی نجیب و بلندمرتبه-... 

 

سروشا

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی-پهلوی

سروش + الف تانیث.در اوستا سروش به معنی اطاعت و... 

شمیسا

نام دخترانه با ریشه اوستایی-پهلوی

شمسا ، خورشید ، نور و روشنایی در زند و پازند 

 

فرهناز

نام دخترانه با ریشه فارسی,اوستایی,پهلوی

بزرگمنش و نازنین ، مرکب از فرهشکوه و بزرگی + ناز 

 

فرهنگ

نام پسرانه و دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

علم، دانش، عقل، ادب، نام مادر کیکاووس پادشاه کیانی 

 

گل

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام زنی در منظومه ویس و رامین 

 

گندم

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دانه خوراکی غنی از نشاسته 

 

مانترا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

به سکون نون و فتح ت ، کلام مقدس ، سخن ایزدی ،... 

 

مشیانه

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

نام نخستین زن در فرهنگ ایران باستان برابر با حوا... 

 

مهستا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

دختر سنگین،بانوی گرانسنگ،مرکب از مهست الف... 

 

میشانه

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

مشیانه 

 

ورهرام

نام دخترانه با ریشه اوستایی-پهلوی

بهرام، نام ستاره مریخ ، نام روز بیستم از هر ماه... 

 

ویانا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

فرزانگی بخردی دانایی 

 

هرمینا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

سفر حرکت 

 

یسنا

نام دخترانه با ریشه اوستایی,پهلوی

حمد و ستایش خداوند - نام یکی از بخش های اوستا است 

 

 


موضوعات مرتبط: دایره المعارف اسامی دختران وپسران

تاريخ : سه شنبه بیست و دوم مرداد ۱۳۹۲ | 12:55 | نویسنده : رضا نادری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.
image-in-blogكد ماوس


  • انجمن